Group 6 e96bf

ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
รู้จักโครงการ วมว.

รู้จักโครงการ วมว.

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.)

เป็นโครงการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้กำกับดูแลการดำเนินการ การบริหาร จัดการหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนซึ่งอาจเป็นโรงเรียนเครือข่ายหรือโรงเรียนในกำกับของมหาวิทยาลัย โดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

สถิติ SCIUS

19

มหาวิทยาลัยและคู่โรงเรียน

30

ห้องเรียน วมว. ทั่วประเทศ

3131

นักเรียนปีการศึกษาปัจจุบัน

4084

นักเรียนทั้งหมดในโครงการ

อัพเดทล่าสุดจากเรา
อัพเดทล่าสุดจากเรา

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

ผลงานนักเรียน

ผลงานนักเรียน

ผลงานต่าง ๆ ของนักเรียน โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

ดูทั้งหมด
คลังวิดีโอ
คลังวิดีโอ
ดูวิดีโอทั้งหมด

สื่อสิ่งพิมพ์ /เอกสารเผยแพร่

อินโฟกราฟิก

ลิงก์สำคัญอื่นๆ

ลิงก์สำคัญอื่นๆ

เว็บไซต์นี้ เป็นเว็บไซต์หน่วยงานของรัฐในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สป.อว. เพื่อเข้าสู่มาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวง โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป